Skip to Main Content
Start main Content

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

中國文化研究傑出訪問學者講座

本系列講座將由全球知名的學者主持,一年舉辦一次。該學者不僅是其領域內的傑出領頭人,並且支持環球中國文化高等研究院的工作。