Skip to Main Content
博雅教育 成就一生
開始內容

研究團隊

職位 姓名 聯絡電話 電郵地址 辦公室地址
研究教授及總監 陳澤群教授 2616 7420 chakkwanchan@LN.edu.hk LBY102/7
助理總監及高級講師 馮明穗博士 2616 8543 florencefong@LN.edu.hk LBY102/2
高級研究主任 劉媛媛博士 2616 8547 yuanyuanliu3@LN.edu.hk LBY102/3
兼職講師 莊明蓮教授 2616 7746 alicechong@LN.edu.hk LBY102/4
兼職講師 劉港生先生 2616 7749 louielou@LN.edu.hk LBY102/4
高級項目主任 李詠妍小姐 2616 7425 wy2li@LN.edu.hk LBY102
行政主任 劉麗凝小姐 2616 7894 / 2616 7374 lilau@LN.edu.hk LBY102
項目主任 李健昊先生 2616 7748 ngnanli@LN.edu.hk LBY102/1
項目主任 黃湘雲小姐 2616 7747 sheungwanwong@LN.edu.hk LBY102/6
研究生 何凝小姐 2616 7441 ninghe@LN.hk LBY102
研究生 區雅雯小姐 2616 8464 yawenou@LN.hk LBY102
研究生 董思萊小姐 2616 8465 silaidong@LN.hk LBY102
研究計劃助理 陳永聰先生 2616 7423 wc3chan@LN.edu.hk LBY102
研究計劃助理(技術支援) 林興壽先生 2616 7425 lamhingsau@yahoo.com.hk LBY102