Skip to Main Content
博雅教育 成就一生
開始內容

研究團隊

職位 姓名 聯絡電話 電郵地址 辦公室地址
研究教授及總監 陳澤群教授 2616 7420 chakkwanchan@LN.edu.hk LBY102/7
副總監及高級講師 馮明穗博士 2616 8543 florencefong@LN.edu.hk LBY102/2
兼職博士後 研究員 李紫琳博士 2616 7425 lizli@LN.edu.hk LBY102
兼職研究經理 劉嘉慶先生 2616 7425 khlau2@LN.edu.hk LBY102
高級研究主任 戚居偉先生 2616 8173 gordonchick@LN.edu.hk LBY102/4
高級研究主任 熊焯行先生 2616 7749 nevillehung@LN.edu.hk LBY102/4
高級研究主任 萬婷婷博士 2616 7746 tingtingwan@LN.edu.hk LBY102/3
高級項目主任 李詠妍小姐 2616 7425 wy2li@LN.edu.hk LBY102
行政主任 劉麗凝小姐 2616 7894 / 2616 7374 lilau@LN.edu.hk LBY102
項目主任 鄺家宗先生 2616 7439 kachungkwong@LN.edu.hk LBY102/1
項目主任 李健昊先生 2616 7748 ngnanli@LN.edu.hk LBY102/1
項目主任 黃湘雲小姐 2616 7747 sheungwanwong@LN.edu.hk LBY102/6
研究生 何凝小姐 2616 7441 ninghe@LN.hk LBY102
研究生 區雅雯小姐 2616 8464 yawenou@LN.hk LBY102
研究生 董思萊小姐 2616 8465 silaidong@LN.hk LBY102/6
研究生 原上偉小姐 2616 7374 shangweiyuan@LN.hk LBY102
研究計劃助理 陳永聰先生 2616 7423 wc3chan@LN.edu.hk LBY102
研究計劃助理(技術支援) 林興壽先生 2616 7425 lamhingsau@yahoo.com.hk LBY102