Skip to Main Content
博雅教育 成就一生
Start main Content

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

近期活動

img

Get into Art: Jeff Leung’s Journey in Curating

11/10/2023|研討會
by Jeff Leung

MACAH 學生訪談


23/03/2021

策展與藝術史文學碩士課程學生訪談,分享入讀體驗。觀看全部影片

駐校藝術家麥婉欣指導工作坊


22/12/2020

2020-21年度下學期的學生作品展覽