Skip to Main Content
Start main Content

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

岭南大学商学院

欢迎来到香港岭南大学商学院! 作为一所在亚洲历史悠久的顶尖博雅大学,岭南大学一直致力于为本科生和研究生提供优质的全人教育服务。本大学由三个学院组成,其中商学院在提供前沿及实用的知识和技能、提高学生的学术和专业能力、以及提高学生的社会责任意识方面发挥着重要作用。此外,我们一直致力于岭南大学在学术界的可持续发展以及履行我们对香港社会及整个世界的价值和使命。

岭南大学商学院于2011年获得国际商学院协会(AACSB lnternational)的认证,此认证代表着全球商业教育的最高标准。

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U
Lingu TPG Image ALTLingu TPG Image ALT