Skip to Main Content
博雅教育 成就一生
Start main Content

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

活動 – 研討會

img
23/11/2023| 研討會
如何開創創意裸買生意?由日常豊作說起
img
16/11/2023| 研討會
由 0 到 100 的演唱會製作
img
19/10/2023| 研討會
由眼界到銀幕:與文佩卿監製談mm2香港的電影事業
img
11/10/2023| 研討會
Get into Art: Jeff Leung’s Journey in Curating