Skip to Main Content
Start main Content

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

Ling U

孫少文基金會獎學金及獎項


孫少文基金會特別提供「孫少文基金會視覺研究系獎學金」、「孫少文基金會視覺研究系優秀論文獎」、「孫少文基金會視覺研究系傑出學業成就獎」。獎項金額由$15,000到$50,000港元不等。詳情可至以下連結下載。


如欲查詢,請電郵至︰daci@ln.edu.hk